Ogólne warunki handlowe

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, zwane dalej ,,OWH”, stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

1.2. OWH regulują zasady współpracy pomiędzy spółką MEGA Trailers Sp. z o.o., zwaną dalej „Dostawcą”, a podmiotami składającym zamówienia, zwanymi dalej „Zamawiającymi”.

1.3. OWH stanowią integralną część umów i wiążą strony w całości od momentu zawarcia umowy przez Dostawcę i Zamawiającego (podpisania zamówienia przez Zmawiającego), pod warunkiem, iż zostały one udostępnione Zmawiającemu poprzez następujący link internetowy: https://mega-trailers.pl/o-firmie/ogolne-warunki-handlowe  w treści zawartej umowy zamówienia (przy podpisywaniu zamówienia przez Zamawiającego).

1.4. OWH dostępne są do wiadomości Zamawiających na stronie internetowej https://mega-trailers.pl.

1.5. Jeżeli Zamawiający dokonuje wielu transakcji w ramach wiążących strony stosunków handlowych z Dostawcą, przyjęcie przezeń OWH przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień.

1.6. Odstępstwa od OWH są możliwe jedynie poprzez wyraźną, pisemną ich akceptację przez Dostawcę i Zamawiającego.

II .Zamówienia towaru

2.1. Transakcja pomiędzy stronami realizowana jest w oparciu o zamówienie złożone przez Zamawiającego. Kierowane jest ono do Dostawcy wyłącznie w formie pisemnej drogą elektroniczną, poprzez wysłanie zamówienia e-mailem przez osobę upoważnioną do składnia zamówień w imieniu Zamawiającego. Dopuszcza się również zawarcie umowy w formie bezpośredniej w siedzibie Dostawcy lub Zamawiającego lub dosłanie jej pocztą lub firmą kurierską oraz faxem.

2.2. Zamówienia oraz wszelkie zmiany w trakcie trwania zamówienia wymagają formy pisemnej oraz pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę.

2.3. Zamówienia podpisane i nadesłane przez Zamawiającego do Dostawcy, nie mogą być anulowane, chyba że wraz zamówieniem dojdzie do Dostawcy oświadczenie Zamawiającego o odwołaniu zamówienia, w dniu jego złożenia.

2.4. Dostawca zobowiązuje się do zlecenia produkcji naczepy i jej sprowadzenia na miejsce dostawy wskazane w umowie, niezwłocznie po otrzymaniu zaliczki / zadatku, u Producenta tj. w firmie:

DURMUŞ ÖZGÜL OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ z sidzibą: Konya Organize Sanayi Bolgesi, 12 Sokak No: 14 – 16, 42280, Selçuklu, Konya, Turkey,  którego jest Generalnym Importerem na terenie Polski.

III. Ceny i termin realizacji zamówienia

3.1. Ceny poszczególnych towarów ustalane są w oparciu o cennik obowiązujący u Dostawcy w dniu złożenia zamówienia. W przypadku zamówienia na produkt nietypowy, nie zawarty w cenniku Dostawcy, cena ustalana jest poprzez indywidualną wycenę.

3.2. Ceny określone w zamówieniach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Dostawcę o ich zmianie i uzasadnieniu powodu zmiany.

3.3. Rabat udzielony za finansowanie strony rozumieją jak poniżej:

  • ALIOR LEASING – obwiązuje w przypadku zawarcia umowy finansowanie za pośrednictwem TRAILS Center sp. z o.o., która jest jego autoryzowanym przedstawicielem, a finansowanie będzie realizowane w ramach umowy współpracy nr 399/P/2017 z dnia 17.05.2017.
  • IDEA LEASING – obwiązuje w przypadku zawarcia umowy finansowanie za pośrednictwem DOSTAWCY, która jest jego autoryzowanym partnerem, a finansowanie będzie realizowane w ramach umowy współpracy z dnia 1.08.2016.
  • PEKAO LEASING – obwiązuje w przypadku zawarcia umowy finansowanie za pośrednictwem DOSTAWCY a finansowanie będzie realizowane w ramach umowy współpracy z dnia 18.07.2018.
  • SG LEASING – obwiązuje w przypadku zawarcia umowy finansowanie za pośrednictwem DOSTAWCY a finansowanie będzie realizowane w ramach umowy współpracy zawartej między spółkami.

3.4. Zamawiający odpowiada w pełnej wysokości za dopłaty związane z wszelkimi zmianami, jakich dokona po złożeniu zamówienia, a w szczególności:

– zmiany konstrukcyjne,

– zmiany wyposażenia,

– zmiany specyfiki zamówionego towaru,

– dostarczenie uszkodzonych i niewłaściwych podzespołów,

– niedostarczenie podzespołów lub części do realizacji towaru w terminie określonym przez Dostawcę.

3.5. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za dopłaty lub zmianę terminów realizacji zamówienia wynikające z opóźnień Zamawiającego w przedstawieniu dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówienia.

3.6. Cena oraz termin realizacji ustalony w dniu podpisania danego zamówienia może ulec zmianie w trakcie jego wypełniania, w przypadkach określonych w punktach poniższych:

  • zmiany przepisów i stawek celno-podatkowych,
  • zmiany kursu PLN do €,
  • zmiany kosztów importu,

proporcjonalnie do tych zmian.

3.7. Wszelkie zmiany związane z procesem produkcji, dokonane w trakcie realizacji zamówienia wpływają na wydłużenie ostatecznego terminu realizacji tego zamówienia.

3.8. Dopłaty oraz wydłużenie terminu realizacji określone są przez Dział Konstrukcyjny producenta pojazdu w uzgodnieniu z Dostawcą, indywidualnie dla każdego zamówienia.

3.9. Za opóźnienie w wykonaniu Zamówienia wynikające z winy Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,5% wartości przedmiotu zamówienia za każdy tydzień zwłoki, nie więcej jednak niż 3 % sumy wartości zamówienia. Przy czym kara umowna naliczana będzie po przekroczeniu 90 dni opóźnienia.

3.10. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia lub opóźnienie w realizacji zamówienia, jeżeli nastąpiły one wskutek siły wyższej. Dostawca ma jednak obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego w wybranej przez siebie formie o zdarzeniach, które spowodowały pełną lub częściową niemożność lub nieterminowość realizacji umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Dostawcę zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu producentów, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami itp.

3.11. Termin dostawy jest wiążący dla Dostawcy, gdy zarówno Dostawca, jak i Zamawiający zaakceptowali go na piśmie.

3.12. Warunki dostawy rozpoczynają się dopiero po otrzymaniu przez Dostawcę zamówienia.

3.13. Termin dostawy liczony jest od daty wpłynięcia na rachunek bankowy Dostawcy ustalonej kwoty zadatku lub zaliczki. Jeżeli po zawarciu umowy (podpisania zamówienia) w ciągu 14 dni Dostawca nie odnotuje ww. wpłaty, zamówienie uznaje się za anulowane.

3.14.  W przypadku realizacji zamówień w czasie obowiązującego stanu epidemicznego Covid-19 lub innych warunkach wypełniających dyspozycję Art. 357 § 1. Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.), tj. z uwagi na nadzwyczajną zmianę stosunków prawnych, których strony nie mogły przewidzieć podczas zawierania umów zamówienia – termin dostawy może ulec wydłużeniu o okres, jaki DOSTAWCY będzie potrzebny na realizację zamówienia.

IV. Płatności

4.1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić niezwłocznie po wystawieniu faktury VAT, nie później jednak niż w terminie wskazanym na fakturze VAT lub według uzgodnionych na piśmie warunków płatności. Terminy te w każdym przypadku są określane w dniach i liczone są od daty wystawienia faktury.

4.2. O ile Dostawca i Zamawiający nie uzgodnili inaczej, płatności podlegają zapłacie na wskazany w fakturze rachunek bankowy Dostawcy. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania całości ustalonej ceny na rachunku bankowym Dostawcy. Koszty realizacji zapłaty, w tym koszty związane z przewalutowaniem ponosi w całości Zamawiający.

4.3. Dostawca zastrzega sobie prawo do niewydania towaru, w przypadku gdy całość kwoty stanowiącej zapłatę za dany towar nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Dostawcy.

4.4. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru towaru w termonie uzgodnionym umową. W przypadku braku obioru Dostawca może wystawić zgłoszenia o pełnej realizacji zamówienia i wskazać dodatkowy 7 dniowy termin. Po tym czasie naliczane będą koszty postoju pojazdu wynoszące 0,5 % wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień, nie więcej jednak niż 5 % sumy wartości zamówienia.

4.5. Jeżeli Zamawiający nie odbierze zamówionego towaru w terminie określonym pkt. 4.4, Producent zastrzega sobie prawo do naliczania koszów postoju pojazdu w wysokości 1 % wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień, nie więcej jednak niż 10 % wartości przedmiotu zamówienia, oraz prawo sprzedaży przedmiotu zamówienia osobie trzeciej i w tym wypadku zatrzymania zadatku wpłaconego przez Zamawiającego.

4.6.  Koszty postoju pojazdu wymienione w pkt. 4.5. naliczane będą przez Dostawcę do czasu sprzedaży przedmiotu zamówienia osobie trzeciej lub też do czasu odbioru towaru przez Zamawiającego.

4.7. W przypadku wpłaty przez Zamawiającego zaliczki i rezygnacji przez niego z zamówienia, termin jej zwrotu Zamawiający i Dostawca ustalają na datę po sprzedaży przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 4.4.

V. Zastrzeżenie prawa własności

5.1. Zamówione towary pozostają własnością Dostawcy do momentu zapłaty przez Zamawiającego całości ceny sprzedaży.

5.2. Do czasu zapłaty całkowitej ceny sprzedaży Zamawiający nie może rozporządzać zamówionym towarem, ani oddać go w użytkowanie.

VI. Dostawa

6.1. Dostawa jest realizowana na warunkach EXW – towar jest dostarczony, gdy Dostawca wystawi go do dyspozycji w magazynie mieszczącym się na terenie swojej siedziby.

6.2. Zamawiający, w dniu przekazania towaru, posiada prawo do odbioru końcowego w siedzibie Dostawcy.

6.3. Przed odbiorem towaru Dostawca umożliwi Zamawiającemu wizualną ocenę towaru.

6.4. Dokumentem potwierdzającym odbiór jest Protokół Zdawczo-Odbiorczy, który stanowi potwierdzenie zgodności towaru z zamówieniem. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną stanowi potwierdzenie zgodności towaru z zamówieniem.

VII. Towar

7.1. Gatunki, wymiary, masy, tolerancje oraz jakość towaru zostały określone w niżej wskazanych Tolerancjach Ogólnych Dotyczących Konstrukcji oraz europejskich normach ISO:

a) ramy, skrzynie, osie wykonywane są według normy PN-EN ISO 13920;

b) wymiary liniowe wykonywane są w klasie tolerancji „D”;

c) wymiary kątów wykonywane są w klasie tolerancji „C”;

d) prostolinijność, płaskość i równoległość wykonywane są w klasie tolerancji „H”;

e) oględziny wizualne spoin dla stali wykonywane są według normy EN ISO 5817, w klasie jakości „B” dla połączeń doczołowych pasów podłużnic oraz dla połączeń pachwinowych pasów podłużnic ze środkami, wszystkie pozostałe oględziny spoin wykonywane są w klasie „C”;

f) oględziny wizualne spoin dla aluminium wykonywane są według normy PN-EN ISO 10042 w klasie jakości „C”;

g) dopuszczalne są drobne zacieki wewnątrz ram;

h) kategoria korozyjności C3 wg normy EN ISO 12944-2 i EN ISO 12944-6.g) Zapisy nn. punktu 7.1 dotyczą pojazdów dostępnego w zakładzie produkcyjnym: Durmuş Özgül Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., pod adresem Konya Organize Sanayi Bölgesi 12.Sokak No:16 Selçuklu / KONYA – TURKEY a Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za drobne usterki powstałe w trakcie transportu pojazdu do swojej siedziby.

VIII. Rękojmia za wady towaru

8.1 Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zostają wyłączone na podstawie Art.  558.  §  1. Nie dotyczy to Zamawiającego, będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

IX. Zgłoszenie gwarancyjne

9.1 Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zakupiony towar przez okres 12 miesięcy, bez limitu kilometrów.

9.2. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na osie przez okres 36 miesięcy lub 240.000,00 km, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej.

9.3. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg w dniu wydania towaru Zamawiającemu, przy czym w przypadku nieodebrania przez Zmawiającego przedmiotu zamówienia w ciągu 2 tygosni od zgłoszenia przez Dostawcę pełnej realizacji zamówienia okres gwarancji rozpoczyna swój bieg automatycznie w dniu następującym po upływie tego terminu. Okres gwarancji nie biegnie na nowo od momentu wydania towaru osobie trzeciej, o której mowa w pkt 4.5 OWH.

9.4. Zgłoszenie gwarancyjne należy przesłać do Dostawcy poprzez formularz reklamacyjny, jako jedyną dopuszczoną warunkami gwarancji formę zgłoszenia roszczeń względem gwaranta – dostępny na stronie: https://mega-trailers.pl/serwis/reklamacje.

9.5. Zgłoszenie gwarancyjne należy składać na formularzu obowiązującym w dniu zdarzenia, wypełniając wszystkie wymagane informacje, dołączając zdjęcia zgodne z opisem oraz stanem faktycznym – nie później niż 3 dni od daty ujawnienia wady pojazdu pod rygorem ich odrzucenia z mocy prawa.

9.6. W przypadku uznania przez Dostawcę, iż zgłoszona przez Zamawiającego wada i/lub usterka jest objęta udzieloną przez Producenta gwarancją oraz że powstała z winy Producenta w okresie udzielonej przez niego gwarancji, realizacja uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji nastąpi poprzez jeden z trzech niżej określonych sposobów:

a) Zamawiający dostarcza, na swój koszt, do siedziby Dostawcy towar objęty zgłoszeniem gwarancyjnym, a Dostawca dokonuje jego naprawy na koszt Producenta;

b) W przypadku, gdy naprawa w siedzibie Dostawcy nie jest możliwa, Zamawiający udostępnia miejsce i sprzęt umożliwiający usunięcie danej szkody przez Dostawcę;

c) W przypadku gdy naprawa nie jest możliwa w siedzibie Dostawcy, a Dostawca nie jest w stanie usunąć usterki w siedzibie Zamawiającego, Dostawca wysyła zestaw naprawczy lub instrukcję Producenta odpowiednie do usunięcia wady i/lub usterki a koszty związane z montażem, wymianą lub naprawą towaru objętego zgłoszeniem gwarancyjnym pokrywa Producent. Koszt montażu, wymiany lub naprawy towaru szacowany jest na podstawie wewnętrznych norm zakładowych Producenta, wskazujących czas pracy dla wykonania określonych czynności.

9.7. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego Zamawiający obowiązany jest przechowywać towar objęty zgłoszeniem gwarancyjnym w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie, zniszczenie oraz powiększenie się zgłaszanej usterki i/lub wady.

9.8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności:

a) za usterki i wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru,

b) koszty pojazdu zastępczego jeżeli naprawa wykonana zostanie do 30 dni od daty podstawienia naczepy do serwisu.

9.9. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Dostawcy za wady i/lub usterki towaru, stosuje się odpowiednio przepisy Działu III o Gwarancji przy sprzedaży ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

9.10. Wszelkie wady i usterki, które mieszczą się w Tolerancjach Ogólnych Dotyczących Konstrukcji Spawalniczych oraz wyszczególnionych europejskich normach ISO nie będą uwzględniane przy rozpatrywaniu zgłoszenia gwarancyjnego.

X. Postanowienia końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWH mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

10.2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWH wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia OWH nie tracą ważności.

10.3. W przypadku sprzeczności między postanowieniami OWH a treścią wydanej Zamawiającemu książki gwarancyjnej, stanowiącej oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, pierwszeństwa udziela się postanowieniom zawartym w książce gwarancyjnej.

10.4. W przypadku sprzeczności między postanowieniami OWH, a Umową podpisaną między MEGĄ Trailers Sp. z o.o. a klientem, pierwszeństwa udziela się postanowieniom zawartym w podpisanej umowie.

10.5. Dostawca i Zamawiający będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Dostawcy.

10.6. W przypadku zawierania umów z zagranicznymi Zamawiającymi decydujące znaczenie w przypadku umów kilku języcznych ma tekst w języku polskim.

10.7. Wszelkie umowy zawierane przez Dostawcę są zawierane zgodnie z prawem polskim i podlegają prawu polskiemu.